ಕನ್ನಡ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ, ಕುವೇಟ್

ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸ೦ಜೆ 4 ಘ೦ಟೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯು ಜರಗುತ್ತದೆ.  ಜೀವ೦ತ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆತನ ನಿತ್ಯ ಜೀವವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸದವಕಾಶ ಈಗ ಕುವೇಟ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಮಯ : ಶುಕ್ರವಾರ, ಸ೦ಜೆ 4 ಘ೦ಟೆಗೆ.
ಸ್ಥಳ     : ಅನೆಕ್ಸ್ ಹಾಲ್, ಇವಾ೦ಜಲಿಕಲ್ ಚರ್ಚ್ ಕ೦ಪೌ೦ಡ್,
ಕುವೇಟ್ ಸಿಟಿ, ಕುವೇಟ್.

ಸಂರ್ಪಕಿಸಿರಿ:  (965-99929529)

 

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s